Medicus Intermediair Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OVEREENKOMST VAN OPDRACHTEN


VAN:

De Medicus Intermediair B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Breda.


Bron:

Deze voorwaarden gebaseerd op de modelvoorwaarden van De KvK Algemene Voorwaarden-CD ©2005, Kamer van Koophandel Midden-Brabant, Tilburg .Artikel 1    Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van De Medicus Intermediair B.V.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdrachten.Artikel 2    Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Medicus Intermediair B.V. en een opdrachtgever waarop De Medicus Intermediair B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Medicus Intermediair B.V. wanneer De Medicus Intermediair B.V. bij de uitvoering van de opdrachten derden inschakelt.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Medicus Intermediair B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).Artikel 3    Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door De Medicus Intermediair B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Medicus Intermediair B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Medicus Intermediair B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Medicus Intermediair B.V. anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Medicus Intermediair B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

7. No cure-no pay opdrachten worden niet geaccepteerd tenzij anders overeengekomen.

8. De Medicus Intermediair B.V. is nimmer gehouden een opdracht aan te nemen.

9. Deze voorwaarden zijn vanaf 01-10-2005 tevens van toepassing op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke in het verleden zijn overeengekomen tussen De Medicus Intermediair, inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 20079760, en opdrachtgever. 

 


Artikel 4    Uitvoering van de overeenkomst

1. De Medicus Intermediair B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Medicus Intermediair B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het is mogelijk dat derden die worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken. Het is De Medicus Intermediair B.V. toegestaan om een dergelijke beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Medicus Intermediair B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Medicus Intermediair B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Medicus Intermediair B.V. zijn verstrekt, heeft De Medicus Intermediair B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Medicus Intermediair B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Medicus Intermediair B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Medicus Intermediair B.V. kenbaar behoorde te zijn. Verstrekte medische informatie en overige gegevens dienen derhalve te worden gespecificeerd.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Medicus Intermediair B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door De Medicus Intermediair B.V. of door De Medicus Intermediair B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart De Medicus Intermediair B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

8. Informatieverstrekking: Bij opdracht verstrekte informatie mag te allen tijde worden verstrekt aan de medisch adviseur van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is bij het verstrekken van de opdracht standaard in het bezit van machtiging tot informatieverstrekking van opdrachtgever aan De Medicus Intermediair B.V., van De Medicus Intermediair B.V. aan medisch adviseur dan wel functionele eenheid van wederpartij en tevens een machtiging tot informatieverstrekking van De Medicus Intermediair B.V. aan opdrachtgever.Artikel 5    Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Medicus Intermediair B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Medicus Intermediair B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Medicus Intermediair B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal De Medicus Intermediair B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Medicus Intermediair B.V. kunnen worden toegerekend.Artikel 6    Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen De Medicus Intermediair B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Medicus Intermediair B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).Artikel 7    Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Medicus Intermediair B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien De Medicus Intermediair B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is De Medicus Intermediair B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is De Medicus Intermediair B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag De Medicus Intermediair B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Medicus Intermediair B.V., dat in redelijkheid niet van De Medicus Intermediair B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De Medicus Intermediair B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De Medicus Intermediair B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).Artikel 8    Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Medicus Intermediair B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Medicus Intermediair B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. De Medicus Intermediair B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De Medicus Intermediair B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

De Medicus Intermediair B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.Artikel 9    Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door De Medicus Intermediair B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van De Medicus Intermediair B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met De Medicus Intermediair B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De Medicus Intermediair B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door De Medicus Intermediair B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat De Medicus Intermediair B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Medicus Intermediair B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Medicus Intermediair B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Artikel 10    Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan is hij gehouden tot betaling van een vergoeding wegens buitengerechtelijke invorderingskosten  van 15% van het verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 100,00.

2. Indien De Medicus Intermediair B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).Artikel 11    Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Medicus Intermediair B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Medicus Intermediair B.V. in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal De Medicus Intermediair B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Medicus Intermediair B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).Artikel 12    Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De Medicus Intermediair B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Medicus Intermediair B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Medicus Intermediair B.V., zal De Medicus Intermediair B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Medicus Intermediair B.V. extra kosten met zich brengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).Artikel 13    Opschorting en ontbinding

1. De Medicus Intermediair B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst De Medicus Intermediair B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is De Medicus Intermediair B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Medicus Intermediair B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Medicus Intermediair B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De Medicus Intermediair B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).Artikel 14    Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien De Medicus Intermediair B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft De Medicus Intermediair B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.Artikel 15    Aansprakelijkheid

1. Indien De Medicus Intermediair B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien De Medicus Intermediair B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Medicus Intermediair B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Medicus Intermediair B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Medicus Intermediair B.V. toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De Medicus Intermediair B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Medicus Intermediair B.V. of haar ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

7. De Medicus Intermediair B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verlies van documenten door diefstal, brand en waterschade etc.

8. De Medicus Intermediair B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevendragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van transmissie via telefoon, fax of e-mail etc. en het mogelijk vervalsen daarvan.

9. Na expliciete beëindiging van de opdracht, dan wel zeven jaar na de laatste handeling, is De Medicus Intermediair B.V. gerechtigd het gehele dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging te vernietigen.

10. Indien betrokkene niet door de adviseur zelf is onderzocht en het advies derhalve is gebaseerd op rapportages van derden dient dienaangaande een voorbehoud te worden gemaakt. Volledige aansprakelijkheid in dit verband kan slechts worden aanvaard bij een volledig onderzoek dat inhoudt dat De Medicus Intermediair B.V. expliciet wordt verzocht betrokkene zelf te onderzoeken.Artikel 16    Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart De Medicus Intermediair B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan De Medicus Intermediair B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.Artikel 17    Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).Artikel 18    Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Medicus Intermediair B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Medicus Intermediair B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Medicus Intermediair B.V. worden daaronder begrepen.

3. De Medicus Intermediair B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Medicus Intermediair B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel De Medicus Intermediair B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Medicus Intermediair B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).Artikel 19    Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Medicus Intermediair B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Medicus Intermediair B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Medicus Intermediair B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 20    Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De Medicus Intermediair B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die De Medicus Intermediair B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door De Medicus Intermediair B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Medicus Intermediair B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. De Medicus Intermediair B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 21    Monsters en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.Artikel 22    Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met De Medicus Intermediair B.V., medewerkers van De Medicus Intermediair B.V. of van ondernemingen waarop De Medicus Intermediair B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.Artikel 23    Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van De Medicus Intermediair B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft De Medicus Intermediair B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).


    

Artikel 24    Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen De Medicus Intermediair B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Artikel 25    Beheer medisch dossier

1. Voor de (door opdrachtgever uit naam van De Medicus Intermediair B.V.) vergaarde medische informatie dient de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de omgang en het beheer van deze gegevens te aanvaarden zoals omschreven in de wet (waaronder met name wet persoonsregistratie), de richtlijnen van de beroepsgroep en de vigerende “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens” van de K.N.M.G.

De Medicus Intermediair B.V. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het daadwerkelijke beheer van deze informatie op een andere locatie dan het eigen kantoor van De Medicus Intermediair B.V.Artikel 26    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda d.d. 17-01-2006.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.